Faye Ji

Director, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (10) 6533 7013

Email

Follow us