Jie Shen

Jie Shen

Partner, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (21) 2323 3659

Email

Follow us