Jane Shi

Jane Shi

Director, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (21) 2323 5374

Email

Follow us