Jianping Wang

Jianping Wang

Mainland China Insurance and Financial Holding Companies Consulting Leader, Mainland China Financial Services Digital Transformation Consulting Leader, PwC China

Contact details

Tel: +[86] (21) 2323 5682

Email