Vivi Xu

Vivi Xu

Associate Director, PwC Hong Kong

Contact details

Tel: +[852] 2289 3751

Email